На провелото се днес информационно събитие, Областният информационен център – Добрич представи обобщените данни от напредъка по Оперативните програми 2014-2020 г. на национално и областно ниво. Събитието уважиха представители на местните медии, партниращи организации, общински експерти и приятели на центъра. Бе отчетено и свършеното през 10-те години съществуване на Областен информационен център – Добрич
Геновева Друмева – управител на центъра представи анализирани данните от изпълнението проектите през периода 2014-2020 г. По справка в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) от началото на периода към 1 юли 2021 г. в страната са договорени 26,4 млрд. лв., от тях 21,66 млрд. лв. са безвъзмездни финансови средства. Сключени са 45 911 договора, като най-много са по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) – 29 972, следвана от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) с 8 925 и „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) – 4 018. По размер на договорени европейски средства първите три места заемат ПРСР и оперативните програми „Околна среда“ (ОПОС) и „Региони в растеж“(ОПРР). Реално изплатените средства възлизат на 12,19 млрд. лв. или малко над 49%.
От началото на 2014 г. в област Добрич са подписани 838 договора за над 302,5 млн. лв. БФП, от които 74,5% са реално изплатени на бенефициентите. Така в Североизточния район на планиране, областта се нарежда на трето място след областите Варна и Шумен. Към 1 юли 2021 г. в процес на изпълнение са 482 договора (без ПРСР) на обща стойност близо 324 млн. лв. През първото шестмесечие са стартирали 112 проекта за 8,62 млн. лв. БФП.
Най-много одобрени проекти през програмния период и през текущата година има по ОПИК 2014-2020 г. – 434 бр. за 21,8 БФП. От тях 388 проекта за 5,69 млн. лв. са по процедурите за подкрепа на предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Останалите проекти в изпълнение са насочени към повишаване на производствения капацитет, засилване на експортния потенциал, подобряване на енергийната и ресурсна ефективност в производството и повишаване на конкурентоспособността.
С 67 договора, на второ място се нарежда ОПРЧР 2014-2020 г., за над 18 млн. лв. БПФ. В процес на изпълнение са 24 проекта за подобряване на условията на труд, обучения и разкриване на нови работни места за безработни, неактивни и уязвими лица, предоставяне на социални и здравни услуги на деца до 7 г., на хора с увреждания и лица над 65 г. в затруднение в самообслужването и социално-образователна интеграция на маргинализираните групи.
Общините град Добрич и Генерал Тошево, като бенефициенти по ОПРР 2014-2020 г. са договорили 51,3 лв. БФП за 19 проекта за реконструиране, обновяване и модернизация на образователна инфраструктура, предоставяне на социални услуги; създаване на привлекателна градска среда, енергийно обновяване на жилищни сгради и обществени сгради, подобряване на градския транспорт в областния град и други. През настоящата година е одобрен един проект, и това е проекта „Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич“ на Община град Добрич за 1 272 050 лв. БФП.
Общо 7 проекта за социално включване, образователна и професионална интеграция на малцинствените групи са финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигент растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) на стойност 2,59 млн. лв. В изпълнение са двата интегрирани проекта на общините Шабла и Тервел, които се финансират едновременно от ОПНОИР 2014-2020 г., подкрепяща дейностите по образователната интеграция на етническите малцинства и ОПРЧР 2020 – 2014 г. финансираща обучението и заетост им.
По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. се изпълняван 48 проекта за 8,8 млн. лв. С общо 581 749 лв. БФП програмата е подкрепила 15 бенефициента за преодоляване на последствията от COVID-19. Общините Шабла, Балчик и Каварна изпълняват 4 проекта за 801 266 лв. БФП, финансирани от Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“. Те са насочени към инвестиции на публичната инфраструктура и към възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия”. На територията на трите морски общини в процес на изпълнение са и три проекта на НПО свързани с опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми.
По Оперативна програма „Храни“ общините от областта са сключили 15 договора за над 1 млн. лв.
С 92,6 млн. лв. безвъзмездна подкрепа ОПОС 2014-2020 г. е финансирала 7 проекта. Общините Тервел, Генерал Тошево и Каварна приключиха проектните дейности по закриване и рекултивация на общински депа и за реконструиране на пречиствателна. В началото на годината, Община Шабла стартира проект за подобряване на природозащитното състояние на червеногушата гъска.
Съгласно подадената информация от Държавен фонд „Земеделие“ – Добрич, по ПРСР 2014-2020 г. в област Добрич са сключени 192 договора на обща стойност 98,9 млн. лв. Най – много одобрени земеделски стопани има по подмерките 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ – 63, 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 54 и 36 млади земеделци по 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“.
С подкрепата на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. в продължение на 10 години Областен информационен център – Добрич е предоставил експертна информация за възможностите за финансиране с европейски средства на близо 3 900 потенциални бенефициенти. Проведени са общо 318 информационни събития с близо 10 300 представители на общински администрации, областна управа, бизнеса, неправителствените организации, земеделски производители, медии, граждани и др. Събитията са отразени в близо 3 000 публикации в печатни и електронни медии.
Чрез изготвените от експертите презентации и 120 информационни брошури са представени и популяризирани всички актуални процедури и мерки по оперативните програми. Висок интерес има към Facebook страницата към ОИЦ-Добрич, на която има близо 12 000 публикации, а последователите са вече 2 100 лица.
За 10 години са проведени 11 национални кампании и инициативи на мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
В края на срещата Геновева Друмева – управител на Областен информационен център – Добрич благодари на медиите и партниращи организации за ползотворното сътрудничество през годините. Екипът на центъра изрази своето задоволство от свършената работа, от повишения интерес към услугите и към информацията, която се представя от експертите на офиса.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*