Необичайно съхнене при близо 100 километра от полезащитните пояси в Добруджа се наблюдава през тази година. Засегнати са основно насажденията от вида ясен. За да се избегне екологична катастрофа от Североизточното предприятие събраха лесовъдите от региона и поканиха учени да обследват болните дървета. Според специалистите прекомерното засушаване е причина да се появят множество вредители. Освен местните познати корояди, листата са нападнати и от непознато насекомо. Предстои анализ на пробите, взети от учените, защото насекомите не са достигнали възрастта, по която да се определи вида им. Обследвани са 365 насаждения на територията на общините Шабла, Каварна и Балчик, като дърветата в тях са на възраст между 20 и 80 години. Навсякъде се наблюдава този процес. В края на срещата се взе решение при най-засегнатите пояси да се проведе санитарна сеч. Общо 5000 километра или над 14 600 хектара дървесни видове пазят обработваемата земя в област Добрич. Създаването на т.нар. пояси започва през 1950 година.
Засегнатите от санитарна сеч участъци ще бъдат възстановени, като залесяването им ще стартира през пролетта на 2021 година. То ще се извърши с европейски средства, благодарение на два проекта: „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, който е към програма LIFE на ЕС, като страни по него са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП и проекта „Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Североизточна България“ LIFE19 NAT/BG/001133 – LIFE IASHAB. Партньори на СИДП в този проект са ЮЗДП, ИАГ, Romsilva, СЦДП, АБЗ-2006 и WWF.
СИДП ще предприеме постепенна подмяна на влаголюбивите дървесни видове, какъвто е ясена, с видове, които са по-устойчиви при засушаване.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*