Местна инициативна група Добричка подписа днес втори административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Стойността на проекта е 164 574,20 лв. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и Община Добричка, по подмярка 19.2-7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнението на договора е 36 месеца (до 13.05.2023г.).
Обект на финансирането са две села. В Дончево ще се извърши основен ремонт на част от улица „Втора“, доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за домашен социален патронаж и на спортни уреди в парковото пространство на селото. В Драганово са предвидени доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение, паркови елементи и соларно осветление в площи за обществено ползване.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*