На публично заседание днес бяха отворени ценовите предложения по обявената обществена поръчка с предмет „Строително монтажни работи на обект: Жилищен блок „Добрич“. В търга участват 3 добрички и една софийска фирми.
Обществената поръчка беше обявена през август, а срокът за офериране изтече на 11 септември. Съгласно заповед на кмета е определена комисия за разглеждане на предложенията с председател Петър Енев, директор на дирекция “Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки” и членове: Станка Василева, директор на дирекция “Инфраструктура и околна среда”, и Николай Великов, началник на отдел “Обществени поръчки” в дирекция “Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки”. След разглеждане на техническите оферти и четиримата участници са били допуснати до отваряне на ценовите им предложения. Комисията днес отвори офертите по реда на тяхното постъпване, като най-ниската предложена цена е: 3 076 123, 16 лева с ДДС, а най-високата 3 822 932, 51 лева с ДДС. Предстои комисията да провери количествено стойностните сметки, да ги съпостави със законодателството и да излезе с краен резултат, като критерият за определяне на изпълнител на поръчката е “икономически най-изгодна цена”. Очаква се това да стане в най-кратки срокове. Припомняме, че края на февруари Общинският съвет реши Община Добрич да поеме краткосрочен дълг в размер до 600 000 лева за довършване на блока, който се строи от повече от 30 години. За останалата част от сумата на фирмата-изпълнител се предлагат общински обекти в строящия се блок. Главницата и лихвите по поетия дълг ще се погасяват от собствени бюджетни средства, като таванът на лихвата е основният лихвен процент плюс максимална надбавка до 2,5 процента. По кредита няма да има такси и комисиони.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*