Кметският екип внася предложение до ОбС да бъде утвърдена план-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2017 година в размер на над 8 милиона и 100 хиляди лева.
Припомняме, че преди 11 месеца никой от 41-те съветници не подкрепи предложението на кмета за увеличаване на средствата за чистота с 800 хил. лв., спрямо предходната 2015 година, въпреки уверението на зам.-кмета Елка Димова, че това няма да се отрази на таксата за битови отпадъци. Местният парламент счете, че кметският екип не е достатъчно аргументиран в искането си за 8 млн. и 100 хил. лв. и остави план-сметката в размер на 7,3 млн. лв.
Планираният размер на приходите от такса битови отпадъци, които представляват приходната част на план-сметката за дейност чистота за 2017 г. е в размер на 5,4 лв. Към съответните разходни пера е включен и размера на дължимия данък добавена стойност за предоставените услуги по сключените договори от Община Добрич, както и вноските и лихвените плащания по дългосрочен заем към „Фонд за органите за местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, използван за осигуряване на собствения принос по Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”, се уточнява в докладната. От исканите 8,1 млн. лв., 3 млн. лв. са за контейнери, събиране, транспортиране и третиране на битовата смет, още толкова за мониторинг на депата, 2,25 млн. лв. – за почистване. Предложението ще бъде разглеждано на сесия, на 20-ти декември.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*