Информационна конференция, Обществено обсъждане и приемане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ се проведе в морската община. Това е окончателен етап от процеса на разработването й, подпомогнат от дейностите по изпълнение на договор РД 50-215/07.12.2015 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Община Балчик по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Катя Белелиева, координатор на проекта в община Тошево представи стратегията пред присъстващите членове на Общото събрание, заинтересованите страни, граждани.
СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ е учредено през март 2016 година и регистрирано в обществена полза.
Бяха посочени целите и приоритетите на стратегията.
Димитър Димитров, координатор на проекта от Община Балчик представи дейностите, които са осъществени до момента.
„Основната ни цел е да спечелим стратегията“, заяви председателят на „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ Валентин Димитров.
Росица Пенева, представител на фирма с опит в сферата на Европейските проекти се надява мерките заложени в тази стратегия да подпомогнат бизнеса.
Стратегията бе подложена на четири обществени обсъждания и след отчитане на забележки и мнения отправени от местната общност бе изготвен окончателен вариант. На редовно заседание на Общото събрание на „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ беше единодушно приета интегрираната многофондова стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“. Общото събрание взе решение за кандидатстване пред МЗХ по мярка 19.2 на ПРСР. Европа инвестира в селските райони чрез ЕЗФРСР.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*